Aanleiding

Er is de laatste tijd nogal wat geschreven over het nieuwe concept voor BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). 

Eind 2019 werden de nieuwe concept BENG eisen gepubliceerd en op 11 juni 2019 heeft minister Ollongren de herziene concepteisen voor BENG aan de Tweede Kamer gepresenteerd. De oorspronkelijke eis van 70-30-50 voor grondgebonden woningen (en 70-50-40 voor gestapelde bouw) heeft voor veel ophef gezorgd, maar deze zijn herzien en lijken op het eerste oog een aanscherping te zijn. De basiswaarde van 70 kWh/m2 per jaar is immers verlaagd naar 55 kWh/m2 per jaar. Maar als men kijkt naar de achterliggende formule met daarin de verdiscontering van de vormfactor, (oftewel de mate van compactheid van de woning) dan blijkt de ogenschijnlijke aanscherping weer tegen te vallen. In de BENG regelgeving wordt het energieverbruik uitgedrukt in kilo Watts per vierkante meter per jaar voor respectievelijk BENG 1, 2 en 3. Hierbij wordt de energieprestatie uitgedrukt met drie indicatoren:

1

BENG 1

De energiebehoefte van het gebouw in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.

2

BENG 2

Het primair (fossiele) energiegebruik in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.

3

BENG 3

Het aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Volgens critici is deze aanscherping ten opzichte van de eerder voorgenomen 25-25-70 nog steeds geen verbetering ten opzichte van de huidige norm EPC 0,4. Of dit goed of slecht is laten we hier in het midden, het is immers maar het wettelijke minimum. Tevens wordt in BENG 2 voor de primaire energie factor een fictieve energiemix (mix van bronnen waarvan we elektriciteit maken) van 2030 genomen.

Lang verhaal kort: de minimale wettelijke eisen voor nieuwbouw zijn ondoorzichtig, onvoldoende ambitieus en onbetrouwbaar in het voorspellen van ons energieverbruik. Reden genoeg om een transparant keurmerk te introduceren die dit wel doet.

Minimumeis

De BENG is de minimale energieprestatie waar een gebouw aan moet voldoen, de ondergrens, het slechtste, net een voldoende, een 5,5.

Gebouwen die net voldoen aan de nieuwe concept voor BENG krijgen van mij een 5,5 op hun rapport. Proficiat, u bent geslaagd, maar het was op het randje. Kinderen reageren hier vaak laconiek op, “ach, het is toch een voldoende”, maar zijn stiekem jaloers op hun klasgenoten met een 7, 8 of een 9.

De discussie over de nieuwe concept BENG van de afgelopen tijd heeft zich nauwelijks afgespeeld onder particulieren die deze woningen in de toekomst gaan kopen. Daar ligt wel een potentieel risico. Deze kopers / opdrachtgevers denken dat ze een toekomstbestendig ‘bijna energieneutraal gebouw’ kopen terwijl dit helemaal niet het geval is. De overheid had deze burgers hiertegen kunnen behoeden door de grens op 25 of 35 kWhte stellen. Dat was de oorspronkelijke ambitie en zou tevens  bedrijven stimuleren om te innoveren, en toekomstige woningeigenaren zouden krijgen wat ze verwachten. Helaas is het getal enorm naar boven bijgesteld waardoor onze nieuwbouwhuizen tot de slechtste in Europa zullen blijven behoren.

Het spectrum van het energieverbruik:

De meest energiezuinige woningen in Europa hebben een maximale energievraag van 10 tot 15  kWh/m2/jaar. De nieuwe BENG norm spreekt ook over kWh per vierkante meter per jaar dus laat zich enigszins vergelijken. Tussen de meest energiezuinige woning (10 tot 15 kWh) en het wettelijke minimum van 50 kWh in Nederland ontstaat er een enorm spectrum: 15-50 kWh, dat is bijna factor 1:3,5 Dat wil zeggen dat een woning die aan de Nederlandse minimum eisen voldoet ruim drie maal meer mag verbruiken dan wat ze in bijvoorbeeld het Brussels gewest, en verschillende steden in Duitsland en Oostenrijk als minimum aanhouden.

Omdat iedereen recht heeft op een goed gebouw, goede voorlichting en transparantie vraagt dit spectrum om transparatie. Een onafhankelijk label dat woningen classificeert op basis van hun “echte energieverbruik” en particuliere kopers een eerlijk beeld geeft over de energieprestatie van de woning.

Het keurmerk

Om opdrachtgevers, financiers, ontwikkelaars en kopers te helpen op een verantwoorde wijze te bepalen hoe goed een gebouw is introduceren wij de echte energieprestatie®.

De naam laat geen ruimte tot twijfel, dit label geeft het rapportcijfer voor het échte energie verbruik, BENG 1 is het wettelijke minimum. Het échte energieverbruik van het gebouw wordt berekend op basis van kWh per vierkante meter per jaar. Opdrachtgevers bepalen hun ambitie en krijgen hetgeen waarvoor ze hebben betaald, gecertificeerd en indien nodig met een (desgewenst verzekerde) garantie op de energieprestatie. Raadpleeg hiervoor onze menukaart.

Om het nog eenvoudiger te maken om de energieprestatie te beoordelen introduceren we sterren binnen de échte energieprestatie.

[supsystic-price-table id=8]

Er is ook een kleur voor de eigen energie opwekking.

Brons

Zonder eigen enerie-opwekking is het keurmerk brons van kleur. Het aantal sterren geeft de kwaliteit van de gebouwschil aan. In het geval van vijf sterren is er feitelijk pas sprake van een ‘bijna energie neutrale’ woning.

Zilver

Zilver is voor woningen die het gebouwgebonden energieverbruik zelf kunnen opwekken, gebruik makend van de salderings regeling. Dit zijn de Nul op de Meter (NoM) en energie neutrale woningen. Het aantal sterren geeft de kwaliteit van de gebouwschil aan.

Goud

Goud is voor woningen die meer energie opwekken dan het gebouwgebonden deel. Dit worden ook wel ‘energie plus’ woningen genoemd. Het aantal sterren geeft de kwaliteit van de gebouwschil aan.

Waardering Echte Energieverbruik

Bij de waardering van het Echte Energieverbruik kijken we naar de energiebehoefte voor verwarming en koeling en naar het finaal energiegebruik van de woning. De netto energiebehoefte bepaalt het aantal sterren en daarmee de energetische kwaliteit van uw woning. De hoogte van het finaal energiegebruik geeft aan of uw woning bijna energieneutraal, energieneutraal, of nul-op-de-meter is.

De netto energiebehoefte voor verwarming en koeling en het finaal energiegebruik wordt in eerste instantie beoordeeld volgens de bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen, vastgelegd in de NEN 7120. De eerste doorrekeningen volgens de nieuwe bepalingsmethoden NTA 8800 geven gelijkwaardige uitkomsten. Wanneer geattesteerde en gevalideerde software volgens de NTA 8800 beschikbaar is, zal dit de nieuwe maatstaf worden voor het beoordelen van het energiegebruik. Momenteel wordt nog gewerkt aan een gelijkwaardigheid voor projecten die zijn doorgerekend volgens de PHPP-methode.

Netto energiebehoefte

Voor de bepaling van de energiebehoefte voor verwarming en koeling kijken we naar de netto score uitgedrukt in kWh/m2 per jaar. Dit is gelijk aan de BENG-indicator 1 op basis van de NEN 7120. Met de nieuwe bepalingsmethode voor de BENG (NTA 8800) wordt een bruto energiebehoefte berekend aan de hand van een vastgesteld en ongeregeld mechanisch ventilatiesysteem, de zogenaamde systeemvariant C1. Voor de waardering van het Echte Energieverbruik kijken we echter niet naar de bruto waarde, maar net als bij de NEN 7120 naar de nettowaarde. Hierin wordt het werkelijk geselecteerde en toegepaste ventilatiesysteem meegewogen bij de beoordeling van de energiebehoefte.

Finaal energiegebruik

In de BENG-methodiek volgens zowel de NEN 7120 en NTA 8800 wordt gerekend met primair energiegebruik. Dit zegt nog niets over het werkelijke of te verwachten energiegebruik op de meter. Bewoners betalen namelijk niet voor primaire energie, maar voor finaal energiegebruik. Het primair elektrisch energiegebruik in MJ rekenen we dan ook om naar finaal energiegebruik door de primaire waarde te delen door de primaire energiefactor voor elektriciteit van 2,56 (NEN 7120) of 1,45 (NTA 8800). Vervolgens rekenen we de waarde van MJ naar kWh om met de factor 3,6. Voor gas rekenen we de primaire waarde in MJ op bovenwaarde om naar m3 met de omrekenfactor van 35,17.

Kwaliteitscontrole

Echte energieprestatie is een geregistreerd merk met een onafhankelijke toetsing door derden.

De procedure voor de toetsing van de berekeningen wordt uitgevoerd onder auspiciën van de Stichting PassiefBouwen. Zij zijn internationaal opgeleid en geaccrediteerd voor het certificeren van Passieve gebouwen en zullen zorg dragen voor een onafhankelijke toetsing en afgifte van het keurmerk echte energieverbruik.

Plangarant en DevelopInc zijn initiatiefnemers van het keurmerk en vormen de adviesraad van de Stichting Echte Energieprestatie.

Developinc Logo
Plangarant logo

Procedure voor het behalen van het keurmerk

Een goede woning moet aan een aantal criteria voldoen om in aanmerking te komen voor het keurmerk Echte Energieverbruik.

1

Stap 1

Vaststellen ambitie (aantal sterren en mate van eigen energie opwekking)

2

Stap 2

Ontwerpen en detailleren conform ambitie

3

Stap 3

Bouwplaatscontroles en tussentijds testen gebouwschil

4

Stap 4

Eindoplevering met definitief rapport

5

Stap 5

Definitieve oplevering met certificaat

Contact

Kantooradres (bezoek op afspraak):
Stichting Echte Energieprestatie
Edward Poppelaan 8

4974NA

Etten-Leur